Cerere de Adeziune

iulie 24, 2022 - In 6. Cererea de adeziune

Modelul Cererii de Adeziune LUP


Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților”

Înregistrat la Tribunalul Mun.București în Registrul Partidelor Politice sub nr. 263/03.08.2022
Sediul social: Str. Mărgeanului Nr. 36, bl. M102, sc.1, et. 5, ap. 20 Sector 5 București, Cod poștal 051051
Tel: +40760735117; E-mail: [email protected]; Web: www.lupromania.ro

 

Anexa nr. 1 la Decizia BEN LUP nr 68/23.11.2023

Conținutul cererii, aprobat în ședința BEN din 23.11.2023 (pct.5/OZ)

Înregistrată la[1] ________________ la data de ____.____._______

CERERE DE ADEZIUNE

            Subsemnatul/subsemnata ________________________________________născut/ă la data de___________în localitatea________________________județul_________________ cu domiciliul stabil în localitatea _____________________Str.________________________Nr. __ Bl._____ Sc.__ Et.__ Ap__ Sect.__ Jud. _______________________, nr de telefon _________________, adresa de e-mail ________________________________ si link-ul paginii de Facebook___________________, având reședința[2] în localitatea_____________________________  Str.___________________ Nr. __ Bl._____ Sc.__ Et.__ Ap.___ Sect.__ Jud. ____________________,  posesor/posesoare al CI/pașaport seria ____ numărul ___________, eliberat/ă de_____________, având profesia de bază:____________________, și ocupația actuală de:___________________________, doresc să devin membru al Ligii pentru Unificarea Patrioților– LUP, în cadrul organizației locale LUP din sectorul/localitatea _____________________________[3].

Mă oblig să respect cu strictețe prevederile Statutului, Programului politic și Codului de etică, actelor normative interne ale LUP și să militez pentru transpunerea acestora în practică.

Declar pe propria răspundere faptul că: nu am făcut poliție politică înainte de 1989, îndeplinesc condițiile legale și statutare pentru a fi membru LUP, inclusiv cele prevăzute la art. 12 din Statutul LUP, nu mă consider ca fiind sub incidenta prevederilor art. 13 din Statutul LUP, nu am făcut politică după 1990 (am făcut politică după 1990, fiind membru al partidului/partidelor______________________________ _______________________[4], nu am/am deținut funcții de conducere în partid, funcții elective sau numite (sau se enumeră toate funcțiile de conducere deținute in partid, funcțiile elective sau numite obținute cu sprijinul fostului partid. Menționez că am părăsit formațiunea politică de mai sus[5] la data de__________________ din următoarele motive: ……………………………………………………………………. și nu sunt membrul unui alt partid, din țară sau din străinătate.
            
În calitatea de membru/ă  al/a Partidului „LIGA PENTRU UNIFICAREA PATRIOȚILOR”, *pentru anul 2024, declar că mă angajez să achit o cotizație în cuantum de ______lei / lună (cuprins între minimum 10 lei/lună și maximum 500 lei/lună), pe care sa o achit_______________ (lunar sau trimestrial – până la data de 15 a lunii următoare perioadei alese ori anual), prin virament în contul RO55 RNCB 0065 1741 8373 0001 deschis la BCR – pentru Partidul Liga Pentru Unificarea Patrioților sau în numerar, dacă nu am un cont bancar personal.

Semnătură,__________________                                         Data _________________    

 

În calitate de operator al datelor personale, în baza prevederilor art. art 9 al.1 din Legea nr.190/2018, LUP oferă garanții privitoare la:

a) informarea dvs. despre prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor dvs;

c) dreptul dvs. de a rectifica şi a şterge datele personale.[1] OJ sau BEN până la înființarea OL

[2]se completează numai dacă diferă de domiciliu

[3]se indică localitatea/sectorul; dacă dorește în altă organizație ca cea de domiciliu, se specifică unde anume, precum și motivele

[4] Dacă răspunsul e afirmativ se specifică partidul/partidele

[5] Formațiunea sau formațiunile politice de la pct. 4

Notă: După Cererii de adeziune se completează și Declarația pe propria răspundere

Documente Atașate

  • CERERE-DE-ADEZIUNE-LUP-și-DECLARAȚIE-PE-PROPRIA-RĂSPUNDERE-document-printabil pdf (517kb) [ download ]
  • CERERE-DE-ADEZIUNE-LUP-și-DECLARAȚIE-PE-PROPRIA-RĂSPUNDERE-document-editabil doc (145kb) [ download ]

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate