Capitolul VI : Alegerile Interne și Învestiturile

mai 14, 2022 - In 1. Statut

CAPITOLUL VI

ALEGERILE INTERNE ȘI ÎNVESTITURILE

SECȚIUNEA 1

ALEGERILE INTERNE

Art.78 (1) Fiecare membru al partidului este îndreptățit să aspire la ocuparea unei funcții de conducere, de arbitraj sau de control în LUP, la orice nivel, respectând atât procedurile și termenele de depunere a candidaturilor cât și criteriile de eligibilitate înscrise în RI.

(2) Toate cererile de participare la alegerile interne se depun la BEL al organizației din care face parte candidatul. BEL le validează sau le transmite, după caz, însoțite de avize și recomandări, ierarhic, organelor în drept.

Art. 79 (1) Fiecare birou executiv al organizațiilor care desfășoară alegeri interne instituie, în cadrul său, o Comisie Specială Electorală – CSE care analizează fiecare cerere în parte, stabilește lista finală cu candidații ce îndeplinesc criteriile eliminatorii și o înaintează organului în drept pentru validare.

(2) CSE poate stabili și o ierarhizare a candidaților rămași în listă, pe baza unui punctaj calculat în funcție de criteriile de evaluare stabilite.

 • CSE, în procesul de analiză a candidaturilor, folosește strict criterii tehnice, decizia politică aparținând organului statutar însărcinat cu validarea listelor finale.
 • Compunerea, modul de numire, atribuțiile CSE, precum și criteriile eliminatorii și cele orientative de evaluare folosite sunt prevăzute în RI.

Art.80 (1) Listele definitive cu candidați pentru alegerile interne sunt aprobate, astfel:

 1. BEL, pentru alegeri în cadrul OL, cu excepția listei cu candidații pentru funcția de președinte al OL pe care o înaintează BEJ pentru validare;
 2. BEJ, pentru alegeri în cadrul OJ, cu excepția listei cu candidații pentru funcția de președint al OJ pe o înaintează BEN pentru validare;
 3. BEN, pentru alegeri la nivel național, cu excepția listei cu candidații pentru funcția de președinte LUP pe care o înaintează CN pentru validare.
  • Respingerea cererii de participare la alegeri este motivată și comunicată în scris în maximum zece zile.
  • Împotriva respingerii unei candidaturi poate fi depusă o contestație la organul ierarhic superior celui care a respins cererea sau la CJEA, respectiv CNEA, după caz, dacă se invocă abateri de la prevederile statutului și RI în procesul de selecție a candidaților. Hotărârea instanței sesizate este definitivă.

Art.81 (1) În LUP alegerile interne se organizează și se desfășoară, în cadrul organelor statutare, astfel:

 1. pentru funcțiile de președinte LUP, de președinți ai OJ și OL, prin vot secret, uninominal, majoritar, în două tururi de scrutin, liber exprimat de membrii cu drept de vot ai adunărilor generale statutar constituite;
 2. pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari, trezorieri și de membri ai organelor de conducere de la toate nivelurile, prin vot secret, uninominal, majoritar, într-un singur tur de scrutin, liber exprimat de membrii cu drept de vot prezenți la reunirea statutară a organelor de conducere în drept;
 3. pentru funcțiile de conducere din CNEA, CNC, OS și CS, prin vot deschis, uninominal, majoritar, într-un singur tur de scrutin, liber exprimat de membrii acestora.

(2) Candidații care nu au obținut numărul necesar de voturi pentru ocuparea posturilor pentru care au candidat sunt înscriși în listele de supleanți în ordinea strict descrescătoare a numărului de voturi primite. Aceste liste sunt folosite pentru completarea funcțiilor devenite, din diferite motive, vacante pe timpul derulării mandatelor pentru care s-au organizat alegerile respective. Această prevedere nu este valabilă și pentru candidații pentru funcțiile de președinți, locurile devenite vacante fiind ocupate, în aceste cazuri, de vicepreședinții care au primit la alegeri cel mai mare număr de voturi.

Art. 82 (1) Delegații la Congresul LUP, în afara delegaților de drept, sunt desemnați de fiecare AGJ, la propunerile AGL, în baza normei de reprezentare stabilită de BEN.

(2) Candidații pentru locurile de membri în organele de conducere de la diferite niveluri, rezervate, conform prevederilor prezentului Statut, membrilor LUP ce nu dețin și alte funcții de conducere în partid, funcții elective sau guvernamentale, după caz, sunt desemnați în baza propunerilor BEL, evaluărilor și deciziilor BEJ, respectiv BEN.

 

SECȚIUNEA a 2-a

DESEMNAREA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE

LOCALE, PARLAMENTARE, EUROPARLAMENTARE ȘI

PREZIDENȚIALE

Art.83 (1) Pentru a participa la alegerile locale orice membru al partidului poate să depună o cerere la BEL al OL din care face parte prin care cere învestitura din partea LUP pentru funcția de primar sau consilier local.

 • BEL stabilește, prin vot secret uninominal majoritar, într-un singur tur de scrutin, candidatul partidului la funcția de primar și candidații pentru funcțiile de consilieri. Aceștia sunt înscriși pe liste în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.
 • Candidatul la funcția de primar este înscris și pe lista cu candidații partidului pentru funcțiile de consilieri locali, pe prima poziție.
 • Dacă într-o localitate nu este înființată OL, LUP poate participa cu candidați la alegerile locale, desemnarea acestora revenind BEJ sau BEN, după caz.

Art.84 (1) Pentru a participa la alegerile județene orice membru LUP poate să depună o cerere la BEL al OL din care face parte, în județul respectiv, prin care solicită învestitura din partea LUP pentru funcția de președinte al CJ, respectiv de primar general al Municipiului București, sau pentru funcția de consilier județean, respectiv de consilier general. Cererile însoțite de avizele BEL sunt înaintate BEJ pentru analiză și avizare.

 • CP desemnează candidatul partidului care participă la alegeri pentru funcția de președinte al CJ, respectiv de primar general al Municipiului București, prin vot secret uninominal, într-un singur tur de scrutin, precum și candidații pentru funcțiile de consilieri județeni, respectiv consilieri generali, care sunt înscriși pe liste în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.
 • Candidatul desemnat pentru funcția de președinte al CJ, respectiv de primar general, este înscris și în lista de candidați pentru consilieri județeni, respectiv consilieri generali, pe prima poziție.
 • Dacă într-un județ nu este înființată OJ, LUP poate participa la alegerile județene, desemnarea candidaților, în acest caz, revenind BEN.

Art.85. Președinții OJ sau președintele LUP, acolo unde nu există OJ, transmit Birourilor Electorale Județene listele cu candidații la alegerile locale și județene dacă nu există alte prevederi legale în vigoare în acest sens.

Art.86 (1) Pentru desemnarea candidaților LUP pentru alegerile parlamentare naționale, BEJ analizează fiecare cerere în parte, depusă în prealabil la BEL, și stabilește lista preliminară cu candidații județului pentru cele două camere ale Parlamentului, Senatul și Camera Deputaților.

 • CP stabilește prin vot secret candidații LUP din județul respectiv pentru alegerile parlamentare și înaintează listele BEN pentru validare. În cazul invalidării unor candidați de pe aceste liste, BEN solicită CP reluarea procedurii.
 • Dacă într-un județ nu funcționează statutar OJ, LUP poate participa la alegerile parlamentare cu liste în acel județ, procesul de desemnare a propunerilor de candidatură revenind, în acest caz, BEN.

Art. 87 Listele finale cu propunerile de candidatură ale LUP pentru alegerile parlamentare naționale, validate de BEN, sunt transmise de președinții OJ sau președintele LUP, acolo unde nu există OJ, birourilor electorale, dacă nu există alte prevederi legale în vigoare în acest sens.

Art.88.(1) Membrii partidului care doresc să participe la procesul electoral de alegere a europarlamentarilor români depun o cerere la BEL care o transmite, însoțită de avize și recomandări, ierarhic, la BEJ și de acolo la BEN.

(2) BEN decide, prin vot secret, componența finală a listei cu candidații LUP pentru alegerile europarlamentare. Înscrierea candidaților pe această listă se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.

Art.89 Președintele LUP transmite Biroului Electoral Central lista completă cu candidații partidului la alegerile europarlamentare, dacă nu există alte prevederi legale în vigoare în acest sens.

Art.90 (1) Cererile membrilor LUP care își exprimă dorința de a candida pentru funcția de președinte al României sunt adresate direct BEN care le supune unui proces de selecție în urma căruia decide dacă le înaintează CN pentru validare sau respingere.

 • CN stabilește prin vot secret maximum trei candidați care sunt prezentați Congresului pentru desemnarea candidatului LUP la alegerile prezidențiale.

Art. 91 (1) Congresul stabilește prin vot secret candidatul partidului la alegerile prezidențiale.

 • La propunerea CN, Congresul poate hotărî, pentru alegerile prezidențiale respective, să nu desemneze un candidat propriu, ci să acorde sprijin politic candidatului altui partid sau unui candidat independent.

Art. 92 Propunerea de candidatură a LUP pentru funcția de președinte al României este transmisă Biroului Electoral Central de președintele LUP dacă nu există alte prevederi legale în vigoare în acest sens .

Art. 93 (1) Respingerea sau nevalidarea unei cereri de participare la un proces electoral poate fi contestată în următoarele condiții:

 1. dacă cererea a fost respinsă pe parcurs, înainte de votul organului decizional, poate fi depusă contestație, în termen de cinci zile de la comunicare, la organul executiv imediat superior celui care a invalidat candidatura și care este obligat să ia o decizie definitivă și motivată;
 2. dacă cererea a fost respinsă sau invalidată de organul decizional atunci contestația poate fi depusă, în termen de cinci zile, doar la CEA compatibilă și numai dacă consideră ca au fost încălcate prevederile statutare în procesul de luare a deciziei.
  • Contestațiile sunt rezolvate în timp util astfel încât să permită, eventual, reintrarea candidatului în procesul de selecție.

Vezi aici Statutul LUP

Descarcă Documentul Atașat

Conectează-te cu Noi

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate