Capitolul V : Organizarea Națională a Partidului LUP

mai 14, 2022 - In 1. Statut

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA NAȚIONALĂ A

PARTIDULUI LIGA PENTRU UNIFICAREA PATRIOȚILOR

Art. 47 (1) LUP deține la nivel național organe de decizie politică, de conducere executivă, de control, de etică și arbitraj, dar și administrative alese în mod democratic sau numite, conform prevederilor prezentului Statut, precum și organizații speciale și comisii de specialitate. Acestea asigură dezvoltarea democratică a partidului, organizarea și desfășurarea acțiunilor politice la nivel național, precum și buna funcționare a partidului, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

(2) Acestea sunt:

 1. Congresul;
 2. Consiliul Național – CN;
 3. Biroul Executiv Național;
 4. președintele LUP;
 5. cinci vicepreședinți LUP;
 6. secretarul general LUP;
 7. trezorierul LUP;
 8. Comisia Națională de Etică și Arbitraj;
 9. Comisia Națională de Cenzori;
 10. Organizațiile speciale – OS;
 11. Comisiile de specialitate – CS;
 12. Sediul central LUP.

 

SECȚIUNEA 1

CONGRESUL

Art. 48 (1) Congresul LUP este organul suprem de decizie și reunește totalitatea membrilor LUP sau a delegaților acestora.

(2) BEN hotărăște, în funcție de condițiile de desfășurare, dacă sunt convocați toți membrii partidului sau delegați ai acestora. În această a doua situație, BEN stabilește, pentru fiecare Congres în parte, cu cel puțin 30 de zile înainte de data convocării, normele de reprezentare a membrilor partidului.

(3) În afara delegaților desemnați de OJ, la Congres participă, de drept, următorii:

 1. membrii CN;
 2. membrii BEN;
 3. membrii CNEA;
 4. membrii CNC;
 5. vicepreședinții OS;
 6. membrii CS;
 7. membrii partidului aflați în funcții guvernamentale;
 8. membrii CP și BEJ;
 9. vicepreședinții OL;
 10. angajații Sediului central, dacă sunt și membri LUP.

(4) Au drept de vot, în cadrul reuniunilor Congresului, membrii LUP cu o vechime mai mare de trei luni în partid.

Art. 49 (1) Congresul se reunește la convocarea președintelui partidului cel puțin o dată la patru ani calculați de la prima sa reuniune după înființarea partidului.

(2) Primul Congres se reunește cel mai târziu la un an de la înființarea partidului.

(3) Congresul poate fi convocat și în sesiuni extraordinare la solicitarea a cel puțin jumătate din numărul total al membrilor CN sau două treimi din numărul total al membrilor BEN. Aceștia propun și ordinea de zi a adunării.

(4) Congresul este statutar constituit dacă numărul de participanți este cel puțin de jumătate plus unul din numărul total de membri convocați. Dacă cvorumul nu este întrunit se convoacă o nouă reuniune a Congresului în cel mult 30 de zile. La ceastă reuniune lucrările se desfășoară indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 50 În cadrul Congresului sunt desfășurate următoarele activități:

 1. au loc deliberări, într-un cadru stabilit prin ordinea de zi anunțată odată cu convocarea și aprobată în deschiderea sesiunilor, asupra acțiunilor generale și orientărilor politice ale partidului;
 2. sunt adoptate modificările Statutului LUP la propunerea BEN, a cel puțin două treimi din totalul membrilor CN sau a cel puțin două treimi din totalul membrilor LUP;
 3. este stabilită componența numerică a organelor de conducere naționale ale partidului a căror alegere este în competența sa;
 4. sunt aleși și revocați membrii CN, CNEA, CNC, precum și președintele, vicepreședinții, secretarul general și trezorierul;
 5. sunt audiate, aprobate, amendate sau respinse rapoartele președintelui, vicepreședinților, secretarului general, trezorierului, ale CNEA și CNC; respingerea acestor rapoarte însemnând automat demiterea și retragerea unei eventuale candidaturi pentru reînnoirea mandatului sau pentru ocuparea unei funcții de același nivel sau ierarhic superioară;
 6. este aprobată sau respinsă fuziunea prin absorbție sau contopire cu alte partide, la propunerea CN și cu avizul favorabil a cel puțin două treimi din numărul OJ existente;
 7. este desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale;
 8. sunt desemnați, în baza propunerilor BEN, candidații pentru alegerile parlamentare și europarlamentare;
 9. este aprobată sau respinsă reorganizarea partidului sau încetarea activității, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 51 Documentele care atestă desfășurarea Congresului se depun în termenul legal de 30 de zile la Tribunalul Municipiului București pentru consemnare în Registrul partidelor politice.

Art. 52 Detaliile privind organizarea și funcționarea AG ale membrilor LUP, la toate nivelurile, sunt cuprinse în RI.

 

SECȚIUNEA a 2-a

CONSILIUL NAȚIONAL

Art. 53 (1) Consiliul Național LUP este organul de decizie politică al partidului între două Congrese;

(2) CN se reunește în sesiune ordinară cel puțin o dată pe an la convocarea președintelui partidului. Poate fi de asemenea convocat, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la convocarea președintelui LUP, la solicitarea a cel puțin  jumătate din membrii săi sau a două treimi din numărul total al membrilor BEN.

Art. 54 (1) CN este format, conform hotărârii Congresului, din membrii de drept și cel puțin un număr egal de membri aleși de Congres din rândul membrilor LUP care nu dețin funcții de conducere în organele de conducere națională, funcții elective sau guvernamentale.

 • Membri de drept ai CN sunt:
 1. președinții de onoare ai partidului;
 2. membrii BEN;
 3. parlamentarii și europarlamentarii partidului;
 4. miniștrii LUP aflați în funcție;
 5. președinții CS;
 6. președinții OJ;
 7. președinții CJ;
 8. primarii localităților cu mai mult de 50 000 de locuitori;
 9. primarii sectoarelor Municipiului București;

Art. 55 (1) Sesiunile CN se desfășoară numai dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul din numărul total al membrilor săi la data respectivă.

(2) Dacă la această reuniune nu este asigurat cvorumul statutar, CN este convocat din nou în cel mult 15 zile. La ceastă convocare lucrările se desfășoară indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 56 CN are următoarele atribuții:

 1. determină principalele orientări politice ale partidului și veghează la buna lor aplicare, acționând astfel pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului;
 2. urmărește îndeplinirea Programului politic al partidului;
 3. controlează și îndrumă activitatea BEN;
 4. validează lista finală cu candidați ai partidului pentru funcția prezidențială și o transmite Congresului pentru desemnare;
 5. nominalizează, la propunerea BEN, candidatul partidului pentru funcția de prim-ministru;
 6. stabilește componența numerică a organelor naționale de conducere ale partidului a căror alegere este în competența sa;
 7. alege și revocă membrii BEN, cu excepția membrilor de drept aleși în funcții de Congres;
 8. alege candidatul LUP pentru ocuparea funcției de prim-ministru;
 9. hotărăște sancționarea membrilor LUP aflați în funcții de conducere în organele naționale, a membrilor guvernului și a președinților OJ, pentru abateri grave, conform prevederilor prezentului Statut și a RI;
 10. stabilește protocoale de colaborare cu alte organizații, în conformitate cu prevederile legale, la propunerea BEN;
 11. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al partidului;
 12. aprobă regulamentele și celelalte acte normative specifice elaborate de organele de conducere ale partidului în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Statut.

 

SECȚIUNEA A 3-A

BIROUL EXECUTIV NAȚIONAL

Art. 57 Biroul Executiv Național LUP este organul de conducere executivă ales de CN pentru un mandat de patru ani.

Art. 58 (1) BEN este compus dintr-un număr de membri de drept și de cel puțin un număr egal de membri aleși pentru o perioadă de patru ani din rândul membrilor LUP care nu dețin și alte funcții de conducere în partid la nivel național, funcții elective sau guvernamentale.

 • Membrii de drept ai BEN sunt:
 1. președintele LUP;
 2. vicepreședinții LUP;
 3. secretarul general LUP;
 4. trezorierul LUP;
 5. președinții Camerelor Parlamentului României;
 6. prim-ministrul în funcție;
 7. primarul general al Municipiului București;
 8. președinții OS.
 9. președinții CS.

Art. 59 (1) BEN se întrunește lunar la convocarea președintelui și, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor săi.

(2) Membrii BEN sunt obligați să participe la ședințele de lucru ori de câte ori sunt convocați. Absența repetată și nejustificată atrage pierderea calității de membru al biroului, în condițiile prevăzute în RI.

Art. 60 BEN are următoarele atribuții:

 1. pune în practică hotărârile forurilor de conducere superioare în ceea ce privește linia politică și strategia pentru dezvoltare a partidului;
 2. pregătește din timp și organizează desfășurarea lucrărilor CN și ale Congresului;
 3. coordonează campania de informare și de promovare a partidului;
 4. îndrumă activitatea organizațiilor județene asigurând o bună desfășurare a acțiunilor organizatorice și politice ale partidului;
 5. verifică procesul de constituire și aprobă sau respinge, prin decizie, înființarea noilor organizații județene și locale, după caz;
 6. decide asupra desființării organizațiilor județene sau locale atunci când constată că numărul organizațiilor sau al membrilor acestora a scăzut sub pragul statutar sau când sunt indicii clare că o organizație locală sau județeană, prin acțiuni politice concrete, se abate în integralitatea ei de la linia politică a partidului, precum și de la prevederile Statutului, RI, Codului civic și ale Cartei valorilor;
 7. aprobă, la propunerea președintelui, atribuțiile membrilor săi, inclusiv a vicepreședinților, secretarului general și a trezorierului;
 8. validează listele cu candidați pentru alegerile președinților OJ, pentru alegerile interne în cadrul organelor de conducere, control și arbitraj naționale și le înaintează organelor superioare pe cele ce intră în competența acestora, conform prevederilor prezentului Statut;
 9. propune CN candidații partidului pentru ocuparea funcției de prim-ministru;
 10. aprobă sau respinge propunerile prim-ministrului de candidați pentru funcțiile de miniștri, secretari de stat și echivalente;
 11. desemnează, la propunerile prim-ministrului, miniștrilor, președinților de Consilii Județene, după caz, și cu avizul comisiilor de specialitate, candidați pentru ocuparea funcțiilor guvernamentale, în afara celor care, conform prevederilor legale, se ocupă prin concurs;
 12. numește supleanți în funcțiile de conducere din organele naționale de conducere ale partidului, devenite vacante temporar sau definitiv, în ordinea strict descrescătoare a numărului de voturi obținute la ultimele alegeri organizate pentru mandatele respective;
 13. acordă sprijin politic membrilor de partid desemnați să candideze pentru ocuparea funcțiilor elective sau guvernamentale;
 14. coordonează toate activitățile electorale, organizează acțiuni specifice acestora, inclusiv în plan material și administrativ;
 15. desemnează șeful campaniei electorale și îi atribuie sarcini concrete;
 16. propune CN proiectele de protocoale de colaborare cu alte organizații, cu respectarea prevederilor legale;
 17. gestionează resursele materiale și financiare ale partidului;
 18. elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al partidului și decide asupra executării acestuia;
 19. dispune, în condițiile prevăzute de prezentul Statut și RI, sancțiuni membrilor de partid în situațiile în care acestea nu sunt în competența altor organe.

 

SECȚIUNEA a 4-a

PREȘEDINTELE PARTIDULUI LIGA PENTRU UNIFICAREA PATRIOȚILOR

Art. 61 (1) Președintele LUP este liderul național al partidului și totodată garantul punerii în practică a prevederilor Programului politic, al respectării Statutului, RI, Codului etic și Cartei valorilor de toți membrii LUP, precum și al aplicării tuturor hotărârilor și deciziilor organelor de conducere statutare ale LUP.

 • Președintele LUP este ales de Congres pentru maximum două mandate de maxim patru ani fiecare. Candidații propuși Congresului își prezintă în plen moțiunea. Moțiunea președintelui ales devine Programul politic al LUP pentru următorii patru ani sau până la primele alegeri organizate pentru desemnarea unui nou președinte.
 • Președinții LUP care au îndeplinit două mandate complete devin președinți de onoare ai partidului și pot participa, cu drept de vot, la toate reuniunile Congresului și CN.

Art. 62 Atribuțiile președintelui LUP sunt:

 1. convoacă și prezidează lucrările Congresului și CN;
 2. conduce nemijlocit activitatea BEN;
 3. reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu sindicatele și patronatele, cu alte organizații și partide din țară și străinătate;
 4. semnează actele și comunicatele oficiale ale partidului;
 5. semnează forma finală, aprobată de organele în drept ale partidului, a listelor de candidați pentru alegerile locale, parlamentare naționale și europene, și prezidențiale și le înaintează autorităților competente, conform prevederilor legale;
 6. propune sancționarea oricărui membru de partid, inclusiv a celor ce dețin funcții de conducere în organele de conducere LUP la orice nivel, precum și celor care dețin funcții elective și guvernamentale;
 7. stabilește și supune la vot, în plenul BEN, spre validare, atribuțiile membrilor BEN, inclusiv a vicepreședinților, secretarului general și a trezorierului.

 

SECȚIUNEA a 5-a

COMISIILE NAȚIONALE DE CONTROL, DE ETICĂ ȘI ARBITRAJ 

Art. 63. (1) Comisia Națională de Etică și Arbitraj este organul de jurisdicție al partidului și este aleasă de Congres pentru un mandat de patru ani.

 • CNEA se întrunește trimestrial, la convocarea președintelui comisiei, și ori de câte ori este sesizată.
 • CNEA este independentă față de organele de conducere ale partidului, este imparțială, își alege funcțiile de conducere și își fixează în mod liber responsabilitățile în interiorul său. CNEA se pronunța asupra unor cazuri particulare, dar și asupra unor chestiuni de ordin general.

Art.64 (1) CNEA este compusă dintr-un număr impar de membri, astfel:

 1. președintele CNEA;
 2. vicepreședintele CNEA;
 3. secretarul CNEA;
 4. patru sau șase membri, conform hotărârii Congresului.

(2) Funcțiile de conducere ale CNEA sunt alese prin vot deschis de către membrii săi în prima ședință de constituire a acesteia, convocată în maximum cinci zile de la alegerea membrilor săi.

Art. 65 CNEA își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut și a ROF-CEA și are următoarele atribuții:

 1. veghează asupra modului în care sunt respectate principiile etice care se impun în cadrul partidului, precum și asupra modului în care sunt respectate prevederile Statutului, Cartei valorilor, Codului etic și RI;
 2. emite avize sau recomandări, la cererea BEN sau în urma autosesizării, pe care le transmite organelor competente ale partidului cu scopul de a sprijini luarea deciziilor și prevenirea litigiilor;
 3. cercetează și analizează reclamațiile și sesizările primite împotriva membrilor LUP și propune soluții statutare organelor competente;
 4. soluționează diferendele dintre membrii LUP, dintre organizațiile și organele LUP, precum și dintre membri și organele de conducere LUP în toate problemele referitoare la respectarea Statutului, a Cartei valorilor, Codului etic și a RI;
 5. soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor organelor de conducere naționale și ale CJEA;
 6. sprijină activitatea CJEA;
 7. elaborează și completează ROF-CEA;
 8. prezintă rapoarte de activitate în fața Congresului și a CN.

Art.66 (1) În activitatea sa, CNEA respectă dreptul la opinie al tuturor părților și dreptul la apărare.

(2) Hotărârile CNEA sunt motivate.

Art.67 Membrii CNEA nu pot face parte și din alte organe de conducere sau de control ale partidului.

Art. 68 (1) Comisia Națională de Cenzori este aleasă de Congres pentru un mandat de patru ani și se întrunește, la convocarea președintelui comisiei, semestrial și ori de câte ori este nevoie, la sesizările organelor de conducere și ale membrilor LUP.

(2) CNC este independentă față de organele de conducere ale partidului, este imparțială, își alege funcțiile de conducere și își fixează în mod liber responsabilitățile în interiorul său.

Art. 69 (1) CNC este compusă dintr-un număr impar de membri, astfel:

 1. președintele CNC;
 2. vicepreședintele CNC;
 3. secretarul CNC;
 4. patru sau șase membri, conform hotărârii Congresului.

(2) Funcțiile din cadrul comisiei sunt alese prin vot deschis în prima ședință a acesteia după alegerea membrilor săi.

Art. 70 CNC își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut, a ROF-CC și are următoarele atribuții:

 1. exercită controlul asupra corectitudinii și legalității administrării patrimoniului și fondurilor partidului;
 2. ia măsuri pentru prevenirea și remedierea unor disfuncționalități atât în activitatea financiar-contabilă, cât și în gestionarea patrimoniului;
 3. exercită acțiuni de control financiar preventiv și de audit intern la toate nivelurile;
 4. sprijină activitatea CJC;
 5. elaborează si completează ROF-CC;
 6. prezintă rapoarte de activitate în fața Congresului și a CN.

Art.71 Membrii CNC nu pot face parte și din alte organe de conducere sau de etică și arbitraj ale partidului.

SECȚIUNEA a 6-a

ORGANIZAȚIILE SPECIALE ȘI COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.72 (1) În Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților se pot constitui, prin hotărâri ale CN, Organizații Speciale, la inițiativa unui număr de cel puțin 20 de membri LUP, precum și Comisii de Specialitate, la inițiativa unui număr de cel puțin zece membri LUP, cu scopul de a asigura un cadru organizat de dezbatere și de acțiune în domenii politice, economice și sociale specifice. Acestea se pot organiza la nivel național și cu filiale în teritoriu, își stabilesc singure regulile de funcționare și își aleg președinții, vicepreședinții și organele de conducere proprii.

Art. 73 Organizațiile speciale ale LUP sunt:

 1. Organizația de tineret;
 2. Organizația de femei;
 3. Organizația de pensionari;
 4. Organizația antreprenorilor.

Art. 74 Comisiile de specialitate ale LUP sunt organe consultative și se pot organiza având în vedere următoarele domenii:

 1. Administrație publică;
 2. Afaceri externe și europene;
 3. Agricultură și industrie alimentară;
 4. Apărare, ordine publică și siguranță națională;
 5. Cercetare și învățământ superior;
 6. Comunicații și informatizare;
 7. Cultură și culte;
 8. Economie, finanțe și dezvoltare;
 9. Educație, tineret și sport;
 10. Justiție;
 11. Muncă și protecție socială;
 12. Sănătate și solidaritate.

Art. 75 (1) Comisiile de specialitate emit, la cerere sau din proprie inițiativă, avize consultative pentru membrii LUP care candidează pentru ocuparea unor funcții guvernamentale, avize asupra inițiativelor legislative ale parlamentarilor LUP și elaborează studii și rapoarte, în domeniile lor de competență.

(2) La nivel național, sarcinile de coordonare a activităților Comisiilor de specialitate sunt repartizate, în cadrul BEN, vicepreședinților LUP.

 

SECȚIUNEA a 7-a

SEDIUL CENTRAL

Art. 76 (1) Sediul central reprezintă structura administrativă centrală aflată în subordinea BEN, având structuri specializate aflate sub conducerea nemijlocită a președintelui LUP, a secretarului general sau a trezorierului.

(2) În sediul central funcționează, în funcție de nevoile partidului, următoarele servicii:

 1. Cabinetul președintelui;
 2. Serviciul coordonare teritorială;
 3. Serviciul juridic;
 4. Serviciul comunicare;
 5. Serviciul IT și comunicații;
 6. Serviciul administrație și finanțe;
 7. Serviciul activități electorale;
 8. Serviciul resurse umane;
 9. Serviciul organizare evenimente.

Art.77 (1) La propunerea BEN, CN hotărăște anual structura statelor de încadrare, numărul de funcții retribuite și nivelurile de salarizare.

 • În afara funcțiilor retribuite, în cadrul serviciilor Sediului central pot activa, pe perioade limitate de timp, si voluntari, membri de partid care, având calificările necesare, îndeplinesc atribuțiile unor funcții repartizate prin decizia BEN.

Vezi aici Statutul LUP

Descarcă Documentul Atașat

Conectează-te cu Noi

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate