Capitolul III : Membrii Partidului LUP

mai 14, 2022 - In 1. Statut

CAPITOLUL III

MEMBRII PARTIDULUI LIGA PENTRU UNIFICAREA PATRIOȚILOR

SECȚIUNEA 1

MEMBRII FONDATORI

Art. 10 Membrii fondatori ai partidului Liga pentru Unificarea Patrioților sunt cetățeni români cu drept de vot care, preocupați de situația economică și socială nefavorabilă în care se află țara, convinși că direcția pe care au îndreptat-o forțele politice aflate la conducere de-a lungul celor trei decenii de la căderea regimului comunist nu este una corespunzătoare aspirațiilor românilor de a trăi în libertate și bunăstare, animați de dorința de a se implica activ în viața politică din România, s-au reunit într-un grup de dezbatere și inițiativă hotărând înființarea unui partid nou, modern care să anime dezbaterea publică democratică și constructivă, identificarea problemelor care-i preocupă pe români, găsirea soluțiilor de rezolvare și punerea lor oportună în practică.

Art. 11 (1) Membrii fondatori elaborează și aprobă prezentul Statut și Programul politic al partidului și stabilesc componența nominală a organului de conducere executivă și conducătorul acestuia. Ei întreprind toate demersurile necesare pentru înscrierea legală a partidului în Registrul partidelor politice din România și asigură, în continuare, conducerea executivă a partidului pe perioada de constituire a organizațiilor și organelor statutare de conducere la nivel național.

 • In derularea activității lor politice, membrii fondatori au aceleași drepturi și îndatoriri ca toți ceilalți membri ai partidului.

 

SECȚIUNEA a 2-a

DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL

PARTIDULUI LIGA PENTRU UNIFICAREA PATRIOȚILOR

Art. 12 (1) Poate deveni membru LUP, în baza liberei sale adeziuni, orice cetățean român cu drept de vot, fără deosebire de rasă, etnie, naționalitate, religie, sex, statut social, studii, profesie sau avere și care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a împlinit vârsta de 18 ani;
 2. are drept de vot;
 3. aderă la valorile și principiile partidului, cunoaște și respectă prevederile Statutului partidului și își afirmă dorința să activeze pentru punerea în practică a prevederilor Programului politic, precum și a hotărârilor și deciziilor organelor statutare de conducere ale partidului;
 4. are o conduită morală, profesională și politică ireproșabilă.
  • Pot deveni membri LUP și cetățeni ai Uniunii Europene care nu dețin cetățenia română, dar au domiciliul stabil în România. Aceștia au dreptul de a se înscrie în partid în aceleași condiții ca și cetățenii români.
  • Aderarea la LUP este gratuită, depunerea unei cereri de adeziune nu este condiționată de achitarea vreunei taxe.

Art. 13 Nu pot dobândi statutul de membru LUP:

 1. persoanele cărora le este interzisă prin lege asocierea politică;
 2. persoanele care fac parte din alte partide sau formațiuni politice din țară sau străinătate;
 3. persoanele care au făcut parte din alte partide și care prin acțiune și atitudine politică au contribuit la situația dezastruoasă economică și socială în care se află țara;
 4. persoanele care au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni economice, infracțiuni săvârșite cu violență, infracțiuni contra vieții, contra familiei, contra persoanei, de corupție sau crimă organizată și alte infracțiuni prevăzute în RI;
 5. persoanele care promovează idei și acțiuni antinaționale, separatiste, extremiste sau de nerespectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Art. 14 (1) Primirea noilor membri în partid se face în baza unei cereri scrise ce se depune la Biroul executiv al organizației locale în cadrul căreia dorește să activeze, denumit în continuare Biroul Executiv Local – BEL.

 • Dacă o astfel de Organizație Locală – OL nu există încă, cererea de adeziune poate fi transmisă unei organizații dintr-o localitate apropiată sau, după caz, Biroului Executiv Județean – BEJ ori Biroului Executiv al Municipiului București – BEB sau BEN, strict în această ordine.
 • Cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate pot adresa cereri de adeziune, după caz, BEL din țările, regiunile sau localitățile apropiate, Biroului executiv „Diaspora”- BED, sau BEN, dacă primele două birouri nu sunt înființate.

Art. 15 (1) Odată cu cererea de adeziune, candidatul completează și o declarație pe proprie răspundere prin care declară că nu este membru al unui alt partid din țară sau străinătate.

(2) Modelul și conținutul cererii de adeziune, documentele care trebuie anexate, precum și modul de transmitere și înregistrare sunt detaliate în RI.

(3) Cererea de adeziune cu semnătură olografă, olografă electronică sau digitală poate fi transmisă, pentru operativitate, prin poștă, curier, e-mail, WhatsApp sau completată direct pe web-site-ul partidului.

Art. 16 (1) Decizia de admitere sau respingere a cererii de adeziune se ia în cel mult zece zile lucrătoare și se comunică imediat în scris sau prin mijloace electronice. Pe timpul analizei cererii, candidatul poate fi convocat pentru un interviu sau i se pot cere date și informații suplimentare.

(2) O persoană a cărei cerere a fost respinsă se poate adresa cu contestație biroului executiv al organizației de nivel imediat superior în termen de zece zile lucrătoare. Decizia acestui for se ia în maximum zece zile lucrătoare este definitivă și este comunicată imediat în scris prin curier, poștă sau prin mijloace electronice.

 • Orice membru LUP care consideră că o cerere de adeziune a fost aprobată sau respinsă cu încălcarea normelor statutare și ale RI poate depune o contestație, în maximum 15 zile lucrătoare, la biroului executiv al organizației de nivel imediat superior celei care a emis decizia de admitere sau respingere sau poate sesiza Comisia de Etică și Arbitraj – CEA de la nivelul organului decizional reclamat.
 • Deciziile definitive de admitere sau respingere a cererilor de adeziune se înscriu în Registrul de evidență a membrilor de partid la nivel local, intermediar și național. Datele personale înscrise în aceste registre au caracter confidențial, sunt folosite doar pentru menținerea evidenței membrilor de partid și a celor excluși sau respinși. Datele personale din aceste registre nu sunt comunicate niciunei persoane fizice sau juridice fără drept legal.
 • Atribuțiile persoanelor în drept, procedeul de analiză și luare a deciziei cu privire la cererile de adeziune, precum și conținutul și modul de lucru cu registrele de evidență sunt detaliate în RI.

Art. 17 Calitatea de membru LUP decurge din momentul comunicării deciziei definitive de admitere și este atestată prin carnetul de membru.

Art. 18. (1) Fiecare membru al partidului își desfășoară activitatea într-o OL din țară sau diaspora.

(2) Fiecare membru LUP poate solicita transferul dintr-o OL în alta, în mod justificat, din motive ce țin de situația personală, familială, profesională, precum și de activitatea politică. Cererea de transfer se adresează BEL al OL în care dorește mutarea și este analizată în termen de zece zile lucrătoare. Contestațiile se depun și sunt analizate în aceleași condiții ca la cererile de adeziune.

 

SECȚIUNEA a 3-a

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Art. 19 (1) În desfășurarea activității lor politice, membrii LUP au următoarele drepturi:

 1. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, de control, de etică și arbitraj ale partidului, la nivel de bază, intermediar și național, conform prevederilor prezentului Statut;
 2. să aibă inițiativă politică manifestată și analizată într-un cadru organizat;
 3. să se informeze cu privire la activitățile și hotărârile organelor de conducere ale partidului;
 4. să inițieze și să anime dezbateri politice și cetățenești de interes național sau local, participând la ședințele, întrunirile și toate acțiunile desfășurate în OL și organele partidului din care fac parte;
 5. să aibă inițiative legislative și administrative pe care să le poată supune dezbaterii în cadrul organizației din care fac parte sau în cadrul organelor de conducere;
 6. să își exprime liber opiniile politice, în interiorul și în afara partidului, în măsura în care acestea nu contravin principiilor și valorilor partidului, clar exprimate în Statut, în Carta valorilor și Codul etic sau nu încalcă prevederile unor hotărâri ale organelor de conducere cu privire la abordarea, în spațiul public, a unor teme sensibile care ar putea aduce prejudicii de imagine și politice importante;
 7. să candideze pentru a fi aleși sau numiți în funcții din cadrul partidului;
 8. să candideze pentru alegerea sau numirea în funcții guvernamentale;
 9. să își depună candidatura pentru a fi desemnați pentru înscrierea în listele de candidați pentru alegerile locale, parlamentare și europarlamentare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Statut;
 10. să recomande primirea în partid a noilor membri în condițiile în care pot garanta pentru calitatea morală și politică a acestora;
 11. să se adreseze organelor superioare și CEA sesizând orice neregulă sau încălcare a normelor statutare de către membrii sau organele de conducere LUP;
 12. să se poată apăra de orice acuzație în fața comisiilor și organelor competente și să poată contesta hotărârile acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și respectând procedurile stabilite prin RI;
 13. să fie sprijiniți de partid pentru a se apăra față de acuzațiile externe injuste și neîntemeiate;
 14. să ceară sprijin partidului în situații în care le sunt încălcate drepturile legale și constituționale, inclusiv dreptul la muncă și dreptul la pensie;
 15. să demisioneze din partid, cererea de demisie producând efect imediat.

(2)  Încălcarea sau limitarea acestor drepturi, în afara situațiilor prevăzute de lege sau de Statut, este interzisă și atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

Art. 20 Membrii LUP au următoarele îndatoriri:

 1. să respecte Constituția și legile țării, să militeze pentru apărarea suveranității, unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum și pentru libertate, unitate, progres, bunăstare și democrație în țara noastră, România;
 2. să respecte întocmai prevederile Statutului, să promoveze și să aplice prevederile Programului politic și ale Cartei valorilor în intervențiile lor publice, în cadrul partidului și, după caz, în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor elective sau guvernamentale;
 3. să promoveze și să apere valorile politice ale partidului exprimate prin documentele programatice elaborate și aprobate de organele statutare;
 4. să se informeze și să aplice, întocmai și la timp, în părțile ce-i privesc, hotărârile și deciziile organelor de conducere teritoriale și naționale ale partidului;
 5. să participe activ la toate activitățile la care sunt convocați;
 6. să pună la dispoziția partidului toate cunoștințele și abilitățile politice, profesionale, precum și informațiile pe care le dețin și care pot fi folositoare în activitatea politică a partidului;
 7. să aibă o atitudine civică corespunzătoare, să susțină și să promoveze dezbaterea publică și în cadrul partidului asupra tuturor subiectelor de interes pentru comunitatea locală și pentru organizația din care fac parte;
 8. să susțină candidații partidului desemnați pentru ocuparea funcțiilor elective sau guvernamentale;
 9. să sesizeze organele statutare cu privire la orice încălcare a principiilor și valorilor partidului, a Statutului, RI și Codului etic, precum și orice formă de abuz manifestat de către membrii partidului care ocupă funcții de conducere în partid sau funcții publice;
 10. să aibă un comportament demn și civilizat în orice situație;
 11. să lupte pentru refacerea prestigiului țării, pentru reabilitarea și promovarea valorilor istorice și culturale ale poporului român;
 12. să combată nemunca, indisciplina, corupția sub toate formele ei prevăzute de lege, înșelătoria, violența fizică, verbală și orice altă formă de comportament infracțional și antisocial.

 

SECȚIUNEA a 4-a

SANCȚIUNI, ÎNCETAREA SAU PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 21 (1) Membrii LUP care încalcă prevederile Statutului, RI, Cartei valorilor, Codului etic precum și a celorlalte documente și hotărâri adoptate de partid în mod statutar, care nu-și îndeplinesc îndatoririle de membri și atribuțiile funcțiilor pe care le ocupă sau săvârșesc fapte ce aduc prejudicii partidului pot primi, în funcție de gravitatea consecințelor faptei săvârșite, următoarele sancțiuni:

 1. avertismentul scris;
 2. votul de blam;
 3. revocarea din funcția de conducere deținută;
 4. retragerea sprijinului politic;
 5. suspendarea pe o perioadă de minimum o lună și de maximum șase luni;
 6. excluderea din partid.
  • Birourile executive de la toate nivelurile instituie Registrul de evidență a sancțiunilor în care sunt consemnate toate persoanele sancționate, faptele comise, organele care au hotărât sancțiunile, căile de atac folosite și hotărârile definitive.

(3) Sancțiunile sunt dispuse de către organele executive sau de CEA. În RI, în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Etică și Arbitraj – ROF-CEA sunt prevăzute normele de aplicare a acestor sancțiuni, termenele, dreptul la apărare și căile de atac.

(4) Orice sancțiune se aplică numai după analizarea dovezilor cu privire la acuzațiile ce se aduc și audierea membrului LUP pentru care este propusă sancționarea. Orice membru LUP are dreptul să conteste sancțiunea primită.

Art. 22 (1) Calitatea de membru LUP  încetează în următoarele situații:

 1. în urma demisiei;
 2. prin pierderea cetățeniei române;
 3. în urma intrării în una din situațiile enunțate la art.13 din prezentul Statut;
  • Demisia are loc în baza și la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate.
  • Suspendarea se face automat în urma sancțiunii primite sau la cerere în cazul în care un membru de partid este promovat într-o funcție publică pentru care legea prevede în mod expres interdicția de a face parte dintr-un partid politic.

Art. 23 Calitatea de membru LUP se pierde:

 1. odată cu înscrierea într-un alt partid;
 2. în urma excluderii din partid sau suspendării, în condițiile prevăzute de Statut.

Vezi aici Statutul LUP

Descarcă Documentul Atașat

Conectează-te cu Noi

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Noutăți și Actualizări

Fii la curent cu noutățile partidului Liga pentru Unificarea Patrioților – LUP

Partidul Liga pentru Unificarea Patrioților - LUP © 2022. Toate Drepturile Rezervate